انجمن رمز دانشگاه گیلان

نمایش تعداد 
Num Title
1 از برنامه ریزی انتخاب واحد های سیستم سما تا چه حد رضایت دارید؟
2 کدامیک از مشکلات سامانه سما را مهمترین عامل ضعف آن می دانید؟

Copyright © 2011- 2013
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی رمز دانشگاه گیلان می باشد .