هیئت رئیسه شاخه دانشجویی IEEEدانشگاه گیلان

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره عضویت

Email

مشاور شاخه دانشجویی IEEE

دکتر رضا  ابراهیمی آتانی

90376818

Rebrahimi[a]ieee.org

 

اعضای هیئت رئیسه  University of Guilan IEEE Student Branch

 

Email

شماره عضویت

مقطع تحصیلی

نام و نام خانوادگی

سمت

ردیف

Aida.ghorbani[a]ieee.org

92240323

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری

آیدا قربانی

رئیس شاخه دانشجویی IEEE

1

Mehran.alidoost.nia[a]gmail.com

 ----

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

مهران علیدوست نیا

نائب رئیس شاخه دانشجویی IEEE

2

Sahel.toushekhah[a]gmail.com

92274793

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری

اعظم  توشه خواه

خزانه دار شاخه دانشجویی IEEE

3

Emomeni1371[a]gmail.com

92492882

کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

احسان مومنی

دبیر شاخه دانشجویی IEEE

4

اعضای کمیته ها:
1. کمیته توسعه عضویت:
آیدا قربانی

computer society.2 شاخه دانشجویی:

آیدا قربانی
احسان مومنی


Copyright © 2011- 2013
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی رمز دانشگاه گیلان می باشد .