خبرنامه بهار IEEE1392

خبر نامه بهار IEEE منتشر شد. شایان ذکر است در این نسخه به فعالیتهای
شاخه دانشجویی دانشگاه گیلان نیز پرداخته شده است.

خبرنامه

Copyright © 2011- 2013
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی رمز دانشگاه گیلان می باشد .