sbisc

پخش ویدئوی سخنرانی: ۴۸ رازی که رمزنگاران نمی‌خواهند شما بدانید‎

شاخه‌ی دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌کند: پخش ویدئوی سخن‌رانی کنفرانس BlackHat با عنوان

The 48 Dirty Little Secrets

Cryptographers Don’t Want You To Know

 با زیرنویس فارسی در کلاس برق ۴ (طبقه‌ی هم‌کف دانشکده‌ی برق)

 زمان: سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ 

 

چکیده‌ی سخن‌رانی: در طی سال گذشته [نوشته شده در آگوست ۲۰۱۴]، بیش از ۱۰,۰۰۰ نفر در رویداد چالش‌های رمز‌نگاری ماتاسانو شرکت کردند. این رویداد یک تمرین چند مرحله‌ای بوده که در طی آن شرکت‌کنندگان ۴۸ حمله‌ی مختلف را برای ساخت‌های واقعی رمزنگارانه پیاده‌سازی کردند. در طی این فرآیند، ما توانستیم چندین کد به‌کارگیری آسیب‌پذیری‌های رمزنگارانه را که به زبان‌های گوناگون نوشته شده بودند گردآوری کنیم. گستره‌ی این کدها از زبان اسمبلی تا هَسکِل را دربرمی‌گیرد. با اجازه‌ی شرکت‌کنندگان، این مجموعه از کدها در یک سایت گردآوری شدند. در این سخن‌رانی، ما همه‌ی ۴۸ چالش رمزنگارانه‌ی گفته‌شده را مرور کرده، ارزش هر یک از آن‌ها را تشریح می‌کنیم و یک به یک آن‌ها را در بافتار مرتبط با مشکل واقعی نرم‌افزاری آن مورد جای می‌دهیم. چالش‌های مرورشده پنداره‌های گوناگونی را از انتخاب گونه یا مُد رمزهای بلوکی گرفته تا الگوریتم‌های توافق کلید عمومی دربرمی‌گیرد. برای برخی از حمله‌های جالب‌تر، کد به‌کارگیری آن به صورت گام به گام و در چندین زبان به طور هم‌زمان برای تماشاگران شرح داده می‌شود.

 

مرجع اصلی: https://www.blackhat.com/us-14/briefings.html#48-dirty-little-secrets-cryptographers-dont-want-you-to-know 

آدرس خبر: http://sbsharif.isc.org.ir/1394/11/blackhat-48-secrets-that-cryptographers-dont-want-you-to-know

 

به‌ منظور هماهنگی جهت ورود به دانشگاه خواهشمندیم تا ساعت ۱۲ روز یک‌شنبه ۲۵ بهمن، نام، نام خانوادگی و کد ملی خود را به نشانی رایانامه‌ی lajevardi در ce.sharif.edu با عنوان Sharif Entrance ارسال نمایید.

شاخهی دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میکند: پخش ویدئوی سخنرانی کنفرانس BlackHat با عنوان
The 48 Dirty Little Secrets
Cryptographers Don’t Want You To Know

 با زیرنویس فارسی در کلاس برق ۴ (طبقهی همکف دانشکدهی برق)
 زمان: سهشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰

چکیده
ی سخنرانی: در طی سال گذشته [نوشته شده در آگوست ۲۰۱۴]، بیش از ۱۰,۰۰۰ نفر در رویداد چالشهای رمزنگاری ماتاسانو شرکت کردند. این رویداد یک تمرین چند مرحلهای بوده که در طی آن شرکتکنندگان ۴۸ حملهی مختلف را برای ساختهای واقعی رمزنگارانه پیادهسازی کردند. در طی این فرآیند، ما توانستیم چندین کد بهکارگیریآسیبپذیریهای رمزنگارانه را که به زبانهای گوناگون نوشته شده بودند گردآوری کنیم. گسترهی این کدها از زبان اسمبلی تا هَسکِل را دربرمیگیرد. با اجازهی شرکتکنندگان، این مجموعه از کدها در یک سایت گردآوری شدند. در این سخنرانی، ما همهی ۴۸ چالش رمزنگارانهی گفتهشده را مرور کرده، ارزش هر یک از آنها را تشریح میکنیم و یک به یک آنها را در بافتار مرتبط با مشکل واقعی نرمافزاری آن مورد جای میدهیم. چالشهای مرورشده پندارههای گوناگونی را از انتخاب گونه یامُد رمزهای بلوکی گرفته تا الگوریتمهای توافق کلید عمومی دربرمیگیرد. برای برخی از حملههای جالبتر، کد بهکارگیری آن به صورت گام به گام و در چندین زبان به طور همزمان برای تماشاگران شرح داده میشود.
 
مرجع اصلی: https://www.blackhat.com/us-14/briefings.html#48-dirty-little-secrets-cryptographers-dont-want-you-to-know 
آدرس خبر: http://sbsharif.isc.org.ir/1394/11/blackhat-48-secrets-that-cryptographers-dont-want-you-to-know
 
به‌ منظور هماهنگی جهت ورود به دانشگاه خواهشمندیم تا ساعت ۱۲ روز یک‌شنبه ۲۵ بهمن، نام، نام خانوادگی و کد ملی خود را به نشانی رایانامه‌ی lajevardi در ce.sharif.eduبا عنوان Sharif Entrance ارسال نمایید.
Copyright © 2011- 2013
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی رمز دانشگاه گیلان می باشد .